Ganesh 108 Names - English


Ganesh 108 Names (Ganesh Ashtottara Shatanamavali)

Om Vinayakaay Namah
Om Vighna-rajaay Namah
Om Gowri-puthraaya Namah
Om Ganeshwaraaya Namah
Om Skanda-grajaaya Namah
Om Avyayaaya Namah
Om Puthaaya Namah
Om Dakshaaya Namah
Om Adhyakshaaya Namah
Om Dwija-priyaaya Namah


Om Agni-garbha-chide Namah
Om Indhra-shri-pradaaya Namah
Om Vaani-pradaaya Namah
Om Avyayaaya Namah
Om Sarva-siddhi-pradaaya Namah
Om Sarva-dhanayaaya Namah
Om Sarva-priyaaya Namah
Om Sarvatmakaaya Namah
Om Shrishti-karthe Namah
Om Dhevaaya Namah


Om Anekar-chitaaya Namah
Om Shivaaya Namah
Om Shuddhaaya Namah
Om Buddhi-priyaaya Namah
Om Shantaya Namah
Om Brahma-charine Namah
Om Gajana-naaya Namah
Om Dvai-madhuraaya Namah
Om Muni-stuthaaya Namah
Om Bhakta-vighna-vinashanaaya Namah


Om Eka-dhandaya Namah
Om Chatur-bhahave Namah
Om Chatu-raaya Namah
Om Shakthi-sam-yutaaya Namah
Om Lambhodaraaya Namah
Om Shoorpa-karnaaya Namah
Om Haraaye Namah
Om Brahma-viduttamaaya Namah
Om Kalaaya Namah
Om Graha-pataaye Namah


Om Kamine Namah
Om Soma-suryag-nilo-chanaaya Namah
Om Pashanku-shadha-raaya Namah
Om Chandhaaya Namah
Om Guna-thitaaya Namah
Om Niranjanaaya Namah
Om Akalmashaaya Namah
Om Swayam-siddhaaya Namah
Om Siddhar-chita-padham-bujaaya Namah
Om Bijapura-phala-sakthaaya Namah


Om Varadhaaya Namah
Om Shashwataaya Namah
Om Krithine Namah
Om Vidhwat-priyaaya Namah
Om Vitha-bhayaaya Namah
Om Gadhine Namah
Om Chakrine Namah
Om Ikshu-chapa-dhrute Namah
Om Shridaaya Namah
Om Ajaya Namah


Om Utphala-karaaya Namah
Om Shri-pataye Namah
Om Stuthi-harshi-taaya Namah
Om Kuladri-bhrite Namah
Om Jatilaaya Namah
Om Kali-kalmasha-nashanaaya Namah
Om Chandra-chuda-manaye Namah
Om Kantaaya Namah
Om Papaharine Namah
Om Sama-hithaaya Namah


Om Aashritaaya Namah
Om Shrikaraaya Namah
Om Sowmyaaya Namah
Om Bhakta-vamchita-dayakaaya Namah
Om Shantaaya Namah
Om Kaivalya-sukhadaaya Namah
Om Sachida-nanda-vigrahaaya Namah
Om Jnanine Namah
Om Dayayuthaaya Namah
Om Dandhaaya Namah


Om Brahma-dvesha-vivarjitaaya Namah
Om Pramatta-daitya-bhayadaaya Namah
Om Shrikanthaaya Namah
Om Vibudheshwaraaya Namah
Om Ramarchitaaya Namah
Om Vidhaye Namah
Om Nagaraja-yagyno-pavitavaathe Namah
Om Sthulakanthaaya Namah
Om Swayam-kartre Namah
Om Sama-ghosha-priyaaya Namah


Om Parasmai Namah
Om Sthula-tundhaaya Namah
Om Agranyaaya Namah
Om Dhiraaya Namah
Om Vagishaaya Namah
Om Siddhi-dhayakaaya Namah
Om Dhurva-bilwa-priyaaya Namah
Om Avyaktamurthaaye Namah
Om Adbhuta-murthi-mathe Namah
Om Shailendhra-tanu-jotsanga-khelanotsuka-manasaaya Namah


Om Swalavanya-sudha-sarajitha-manmatha-vigrahaaya Namah
Om Samastha-jagada-dharaaya Namah
Om Mayine Namah
Om Mushika-vahanaaya Namah
Om Hrishtaaya Namah
Om Tushtaaya Namah
Om Prasannatmane Namah
Om Sarva-siddhi-pradhayakaaya Namah


Ganesh Bhajan