Bhavani Ashtakam – Bhavanyashtakam – Lyrics in English


Bhavani Ashtakam – Bhavanyashtakam

Na taato na maata, na bandhur-na daata
Na putro na putri, na bhartyo na bhartaa.
Na jaaya na vidya, na vrttir-mamaiv
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥1॥

Bhavaabdhaav-apaare mahaa-duhkh-bhiruh
Papaat prakaami, pralobhi pramattah.
Kusansaar-paash prabaddhah sadaahan
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavaani ॥2॥

Na jaanaami daanam, na cha dhyaan-yogam
Na jaanaami tantram, na cha stotra-mantram.
Na jaanaami poojam, na ch nyaas-yogam
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥3॥

Na jaanaami punyam, na jaanaami tirtham
Na jaanaami mukti, layan va kadaachit.
Na jaanaami bhaktim, vratan vaapi maatr
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥4॥

Kukarmi kusangi, kubuddhih kudaasah
Kulaachaara-hinh kadaachaar-linh.
Kudrshti Kuvaakya-prabandhah sadaaham
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥5॥

Prajesham Ramesham Mahesham Suresham
Dinesham Nishitheshvaram va kadaachit.
Na jaanaami chaanyat sadaaham sharanye
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥6॥

Vivaade vishaade pramaade pravaase
Jale chaanle parvate shatru-madhye.
Aranye sharanye sada Maan prapaahi
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥7॥

Anaatho daridro jara-rogayukto
Mahaa-kshin-dinah sada jaadya-vaktrah.
Vipattau pravishtah pranashtah sadaaham
Gatistvam gatistvam tvameka Bhavani ॥8॥


Bhavani Ashtakam – Bhavanyashtakam

Shankar Sahney


Durga Bhajan