ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था


ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था

ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो

ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो


नमो मायबापा, गुरुकृपा घना
तोडीया बंधना मायामोहा

मोहोजाळ माझे कोण नीरशील
तुजविण दयाळा सद्गुरु राया
तुज नमो
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो

ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो


सद्गुरु राया माझा आनंद सागर
त्रैलोक्या आधार गुरुराव

गुरुराव स्वामी असे स्वयंप्रकाश
ज्या पुढे उदास चंद्र रवी

रवी, शशी, अग्नि, नेणती ज्या रुपा
स्वप्रकाश रुपा नेणे वेद

स्वप्रकाश रुपा, तुज नमो
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो


एका जनार्दनी, गुरु परब्रम्ह
तयाचे पै नाम सदा मुखी
तुज नमो, तुज नमो तुज नमो

ओंकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो


Omkar Swarupa Sadguru Samartha

Suresh Wadkar


Ganesh Bhajan