Madhurashtakam – Adharam Madhuram – Lyrics in English


Madhurashtakam – Adharam Madhuram

Adharam madhuram, vadanam madhuram,
nayanam madhuram, hasitam madhuram.

Hridayam madhuram, gamanam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.
(Madhuradhipaterakhilam madhuram.)

Vachanam madhuram, charitam madhuram,
vasanam madhuram, valitam madhuram.

Chalitam madhuram, bhramitam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Venur-madhuro, renur-madhurah,
paanir-madhurah, paadau madhurau.

Nrityam madhuram, sakhyam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Geetam madhuram, peetam madhuram,
bhuktam madhuram, suptam madhuram.

Roopam madhuram, tilakam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Karanam madhuram, taranam madhuram,
haranam madhuram, ramanam madhuram.

Vamitam madhuram, shamitam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Gunja madhura, maala madhura,
yamuna madhura, veechee madhura.

Salilam madhuram, kamalam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Gopi madhura, leela madhura,
yuktam madhuram muktam madhuram.

Drishtam madhuram, shishtam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Gopa madhura, gaavo madhura,
yashtir-madhura srishtir-madhura.

Dalitam madhuram, phalitam madhuram,
madhuradhipate akhilam madhuram.

Iti Shrimad-Vallabhacharya virachitam
Madhurashtakan sampoornam.


Madhurashtakam – Adharam Madhuram


Krishna Bhajan