Kehi Samujhavau Sab Jag Andha


Kabir Dohe Bhajan

केहि समुझावौ सब जग अन्धा


केहि समुझावौ सब जग अन्धा॥

इक दु होयॅं उन्हैं समुझावौं
सबहि भुलाने पेटके धन्धा।
पानी घोड पवन असवरवा
ढरकि परै जस ओसक बुन्दा॥


गहिरी नदी अगम बहै धरवा
खेवनहार के पडिगा फन्दा।
घर की वस्तु नजर नहि आवत
दियना बारिके ढूंढत अन्धा॥


लागी आगि सबै बन जरिगा
बिन गुरुज्ञान भटकिगा बन्दा।
कहै कबीर सुनो भाई साधो
जाय लंगोटी झारि के बन्दा॥

Kehi Samujhavau Sab Jag Andha
Kehi Samujhavau Sab Jag Andha

केहि समुझावौ सब जग अन्धा॥

Kabir Dohe and Bhajans

Kehi Samujhavau Sab Jag Andha

Kehi Samujhavau Sab Jag Andha


Kehi samujhavau sab jag andha.

Ik dui hoye unhai samujhavau
sabahi bhulane petake dhandha.
Pani ghod pavana asavarava
dharaki parai jasa osaka bunda.

Gahiri nadi agama bahai dharava
khevanahara ke padiga phanda.
Ghara ki vastu najara nahi avata
diyana barike dhundhat andha.

Lagi agi sabai bana jariga
bina gurujnan bhatakiga banda.
Kahai kabira suno bhai sadho
jaya langoti jhari ke banda.

Kehi Samujhavau Sab Jag Andha
Kehi Samujhavau Sab Jag Andha

Kehi samujhavau sab jag andha.

Kabir Bhajan and Dohe