Hum Ko Man Ki Shakti Dena - Lyrics in English


Hum Ko Man Ki Shakti Dena

Hum ko man ki shakti dena, man vijay kare
Dusro ki jai se se pehle, khud ko jai kare

Hum ko man ki shakti dena, man vijay kare
Dusro ki jai se pahale, khud ko jai kare
Hum ko man ki shakti dena


Bhed bhaav apne dil se, saaf kar sake
Dosto se bhool ho to, maaf kar sake

Jhooth se bache rahe, sach ka dam bhare
Dusro ki jai se se pehle, khud ko jai kare

Hum ko man ki shakti dena, Man vijay kare
Dusro ki jai se pahale, khud ko jai kare
Hum ko man ki shakti dena


Mushkile pade to ham pe itna karm kar
Saath de to dharm ka, chale to dharm par

Khud pe hauslaa rahe, badi se na dare
Dusro ki jai se se pehle, khud ko jai kare

Hum ko man ki shakti dena, man vijay kare
Dusro ki jai se se pehle, khud ko jai kare
Hum ko man ki shakti dena


Hum Ko Man Ki Shakti Dena

Vani Jairam


Prayer Songs – Prayers