Bhajman Ram Charan Sukhdai - Lyrics in English


Bhajman Ram Charan Sukhdai

Bhajman Ram charan sukhdai
Ram charan sukhadai,
Ram charan sukhadai
Bhajman Ram charan sukhdai
Ram charan sukhadai

Jihi charananase nikasi surasari
Shankar jata samai.
Jataasankari naam parayo hai,
Tribhuvan taaran aai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai

Jin charananaki charanapaadooka
Bharat rahyo lev lai.
Soi charan kevat dhoi line
Tab hari naav chalai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai

Soi charan santajan sevat
Sada rahat sukhadai.
Soi charan gautamrshi-naari
Parasi paramapad pai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai

Dandakaban prabhu paavan kinho
Rshiyan traas mitai.
Soi prabhu trilokake svaami
Kanak mrga sang dhai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai

Kapi sugriv bandhu bhay-byaakul
Tin jay chhatr phirai.
Ripu ko anuj bibhishan nisichar
Parasat lanka pai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai

Shiv Sanakaadik Aru Brahmaadik
Sesh sahas mukh gai.
Tulasidas Maarut-Sutaki Prabhu
Nij mukh karat badhai.

Bhajman Ram charan sukhdai
Bhajman Ram charan sukhdai


Bhajman Ram Charan Sukhdai

Anup Jalota


Ram Bhajan