Meerabai

मीरा के भजन - प्रार्थना

हरि तुम हरो जन की भीर
तुम सुणौ दयाल म्हारी अरजी
प्रभुजी मैं अरज करूँ
मीराको प्रभु साँची दासी बनाओ
मैं तो तेरी सरण परी रे
हरि बिन कूण गती मेरी
अब मैं सरण तिहारी जी

read more ....

मीरा के भजन

मीरा के भजन – प्रार्थना
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
श्याम मने चाकर राखो जी
मेरे तो गिरधर गोपाल
ऐसी लागी लगन

read more ....

मेरे तो गिरधर गोपाल

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।
तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई॥
कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो
लियो है अँखियाँ खोल

read more ....