Shiv Manas Puja – Shiv Stotram

Shiv Manas Puja – Shiv Stotra Lyrics

For Shiv Manas Puja Lyrics in Hindi:
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः
स्नानं च दिव्याम्बरं
हिंदी में पढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करे >>


Ratnaih kalpitam-aasanam hima-jalaih
snaanam cha divya-ambaram

Naanaa-ratna-vibhushitam mrga-madaa
moda-angkitam chandanam

Jaati-champaka-bilva-patra-rachitam
pushpam cha dhoopam tathaa

Diipam deva daya-nidhe pashupate
hrt-kalpitam grhyataam


Sauvarne nava-ratna-khanda-rachite
paatre ghrtam paayasam

Bhakshyam pancha-vidham payo-dadhi-yutam
rambhaa-phalam paanakam

Shaakaanaam-ayutam jalam ruchikaram
karpoora-khanndojjvalam

Taambulam manasaa mayaa virachitam
bhaktyaa prabho sviikuru


Chatram chamarayor-yugam vyajanakam
cha-adarshakam nirmalam

Viina-bheri-mrdangga-kahala-kalaa
giitam cha nrtyam tathaa

Sashtaangam prannatih stutir-bahu-vidhaa
hye-tat-samastam mayaa

Sankalpen samarpitam tava vibho
pujaam grhaanna prabho


Aatmaa tvam girijaa matih sahacharaah
praannaah shariiram grham

Puujaa te vissayop-bhoga-rachana
nidraa samaadhi-sthitih

Sancharah padayoh pradakshin-vidhih
stotrani sarvaa giro

Yad-yat-karma karomi tat-tad-akhilam
shambho tava-araadhanam


Kara-charanna-krtam vaak
kaaya-jam karma-jam vaa

Shravanna-nayana-jam vaa
maanasam vaaparaadham

Vihitam-avihitam vaa
sarvam-etat-khsamasva

Jaya jaya karunna-abdhe
shri-Mahadeva Shambho

For Hindi Lyrics of Shiv Manas Puja – Shiv Stotram:
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः
स्नानं च दिव्याम्बरं
हिंदी में पढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करे >>

_

For more bhajans from category, Click -

-
-

_

Shiv Bhajans

_

Bhajan List

Shiv Bhajans
Shiv Stotra
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

_
_

Shiv Bhajan Lyrics

_
_

Bhajans and Aarti

_
_

Bhakti Geet Lyrics

_