Shiv Manas Puja – Shiv Stotram

Shiv Manas Puja – Shiv Stotra Lyrics

For Shiv Manas Puja Lyrics in Hindi:
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः
स्नानं च दिव्याम्बरं
हिंदी में पढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करे >>


Ratnaih kalpitam-aasanam hima-jalaih
snaanam cha divya-ambaram

Naanaa-ratna-vibhushitam mrga-madaa
moda-angkitam chandanam

Jaati-champaka-bilva-patra-rachitam
pushpam cha dhoopam tathaa

Diipam deva daya-nidhe pashupate
hrt-kalpitam grhyataam


Sauvarne nava-ratna-khanda-rachite
paatre ghrtam paayasam

Bhakshyam pancha-vidham payo-dadhi-yutam
rambhaa-phalam paanakam

Shaakaanaam-ayutam jalam ruchikaram
karpoora-khanndojjvalam

Taambulam manasaa mayaa virachitam
bhaktyaa prabho sviikuru


Chatram chamarayor-yugam vyajanakam
cha-adarshakam nirmalam

Viina-bheri-mrdangga-kahala-kalaa
giitam cha nrtyam tathaa

Sashtaangam prannatih stutir-bahu-vidhaa
hye-tat-samastam mayaa

Sankalpen samarpitam tava vibho
pujaam grhaanna prabho


Aatmaa tvam girijaa matih sahacharaah
praannaah shariiram grham

Puujaa te vissayop-bhoga-rachana
nidraa samaadhi-sthitih

Sancharah padayoh pradakshin-vidhih
stotrani sarvaa giro

Yad-yat-karma karomi tat-tad-akhilam
shambho tava-araadhanam


Kara-charanna-krtam vaak
kaaya-jam karma-jam vaa

Shravanna-nayana-jam vaa
maanasam vaaparaadham

Vihitam-avihitam vaa
sarvam-etat-khsamasva

Jaya jaya karunna-abdhe
shri-Mahadeva Shambho

For Hindi Lyrics of Shiv Manas Puja – Shiv Stotram:
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः
स्नानं च दिव्याम्बरं
हिंदी में पढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करे >>

_

For more bhajans from category, Click -

-
-

_

Shiv Bhajans

_

Bhajan List

Shiv Bhajans
Shiv Stotra
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

_
_

Shiv Bhajan Lyrics

_
_

Bhajans and Aarti

_
_

Bhakti Geet Lyrics

 • Chhaliya Ka Bhesh Banaya
  Manihari ka bhesh banaya,
  Shyam choodi bechne aaya
  Chhaliya ka bhesh banaya,
  Shyam choodi bechne aaya
  Choodi laal nahin pahanu,
  choodi hari nahin pahanu.
  Mujhe shyaam rang hai bhaaya
_